Komunikace jako základ obchodního úspěchu

  Úspěšný byznys stojí na mnoha faktorech. Jedním z nich je znalost komunikace. Pokud chcete být v tomto ohledu úspěšní, měli byste rozhodně o komunikaci něco málo vědět.

  Co je komunikace? Pokud bychom dali prostor psychologické definici, dozvíme se, že komunikace je způsob sociální interakce, kdy jedinec, od něhož vychází sdělení se nazývá komunikátor, osoba, která sdělení přijímá komunikanta, obsah sdělení komuniké a komunikační kanál je způsob, jimž je komuniké předáváno a je závislé na celkovém chování komunikátoru a komunikanty.
  jednání po telefonu
  Chování lidí v sociální interakci může být kooperativní (vzájemně spolupracující), kompetetitivní (soupeřivé) nebo individualistické (každý si hledí toho svého). Rovněž i hloubka rozhovoru se liší. Rozhovor může být plytký (tlachání), praktický (zaměřený na pouhé sdělení faktů), emocionální a dialog.

  I když verbální komunikací (slovem) sdělujeme podstatné informace a napomáháme vzájemnému vnímání a poznávání, mnohé o sobě i prozradíme neverbálním způsobem.
  jednání s pracovníky

  Jaké jsou způsoby neverbální komunikace?

  · Mimika tedy řeč očí odráží Paula Ekmana 7 primárních emocí, pocit štěstí či neštěstí, neočekávané překvapení, pocit strachu či jistoty, pocit klidu či rozčilení, pocit spokojenosti či nespokojenosti, zájem či nezájem
  · Gestika tedy řeč rukou spolu s mimikou tvoří základ neverbální komunikace. Často doprovází řeč (gestikulace) a tvoří součást rituálů (modlitba rukou). Gestika tvoří starší formu komunikace než řeč. Gestika se liší podle kraje. Evropané jsou více strojení, Asiaté gestikulují živě. Typy gest rozdělujeme podle DeVita do čtyř skupin: ilustrátory (ilustrují slovní sdělení), afektivní projevy (Například Projevy celého těla), regulátory (signály Například Přikývnutí) a adaptéry (uspokojení potřeby, Například odhrnutí vlasů)
  · Kinezika (gestika tvoří součást), což je sdělení pohybem těla. Je patrné například ve chvílích ohrožení.
  · Haptika – kontakt hmatem
  · Proxemika – komunikativní vztah je určen vzdálenostmi, jedná se o veřejnou zónu (od 3,6 m), společenskou zónu (od 1,2 m do 3,6 m), osobní zónu (0,6 m do 1,2 m) a intimní zónu (méně než 0,6 m)
  · Posturologie – projevy neverbální komunikace, tato vědní disciplína se zabývá postoji těla v prostoru (vzhled, fyzický postoj, pohyby rukou, pohyby těla atd.)